Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang

Private

Laatste titels:

Git voor ons nieuws

Uitzending do 18:00 ** November 1st, 2018 by wim.webgang **


Git voor ons nieuws …

Een toepassing van waar we vorige week met Marthe over praatten; Git, het online samenwerksysteem voor tekstgebaseerde creaties…

Er is een webgang account (waar BCP al op staat) en daar is een project bijgemaakt voor het nieuws.
Marthe maakt een account aan bij gitlab en logt in op de webinterface van gitlab.
Daar wordt ze uitgenodigd in de groep wgnews, met hoofdaccount webgang kan je iemand uitnodigen in verschillende “rollen”, hier als developer.
Ze kan daardoor op de gitlab site de broncode directory inkijken en opent daar de eerste nieuwstekst op het scherm.
Dat kan in verschillende vormen, waarin de pure txt nogal onhandig uitdeint over voorbij de breedte van het scherm, de edit mode is handiger.
Maar Git is bedoeld om lokaal te werken; dus ze doet git init om een eigen locale git directory te maken, git clone om het project (directory en bestanden) af te halen.
Daarna doet ze een wijziging en git add, git commit, git push…. met foutmelding. Er is geen wijziging mogelijk op de master branch als developer. Alleen de maintainer kan dat; dus webgang maakt haar maintainer, dan lukt het wel.
We halen met de webgang account de gewijzigde tekst af op twee minuten van het einde van het programma…
(hier onstaat ook het idee om webgang te extenden met een workshop die doorloopt na het programma).

Wat eraan voorafging …

webgang@littleblue:~/Data/WebgangBCP>

git config --list

(geeft huidige instellingen van je gebruiker en de git hosting)

git clone git@gitlab.com:wgnews/nieuws.git

warning: You appear to have cloned an empty repository.

(dit is enkel het geval omdat er inderdaad nog niets in staat)

cd nieuws

(deze directory is aangemaakt door het git clone commando)

webgang@littleblue:~/Data/WebgangBCP/nieuws>

touch README.md

Om het bestand aan te maken; de md extentie betekent markup voor html weergave op gitlab site
(edit)
git add README.md

git status

On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
(use “git rm –cached …” to unstage)

new file: README.md

git commit -m "add README"

[master (root-commit) 8cad667] add README.md
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 README.md

git push -u origin master

Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 361 bytes | 361.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To gitlab.com:wgnews/nieuws.git
* [new branch] master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.

(Toevoegen van enkele teksten;)

git status

On branch master
Your branch is up-to-date with ‘origin/master’.
Untracked files:
(use “git add …” to include in what will be committed)

ChineseSmartphone.txt
OceanenAlsBuffer.txt
ff_com.txt

nothing added to commit but untracked files present (use “git add” to track)

(maak .gitignore bestand)
(voeg het toe)
(alles naar online push)
enz …

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.